گالری

نمایشگاه صنعت نساج یزد ۱۴۰۳

نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد-آذر۱۴۰۲

نمایشگاه چاپ شهرافتاب ۱۴۰۱

نمایشگاه چاپ دیجیتال تهران۱۴۰۱

نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد آبان۱۴۰۰

نمایشگاه نساجی اصفهان آبان۱۴۰۰

ارسال٢٠دستگاه‌ سابلیمیشن صنعتی٣ هد و ٨هد

نصب ۲ دستگاه سابلیمیشن۳هد گتری در تهران

تصاویر کارخانه گتری

نمایشگاه چاپ دیجیتال تهران۹۶

نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان۹۸

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران۹۸

نمایشگاه چاپ و بسته بندی اصفهان۹۸

نمایشگاه چاپ تبریز۹۸

نمایشگاه چاپ مشهد۹۷

نمایشگاه نساجی اصفهان۹۶

نمایشگاه صنعت چاپ یزد۹۶

نمایشگاه صنعت چاپ تبریز ۹۴

نمایشگاه چاپ مشهد۹۶

نمایشگاه نساجی تهران۹۷

نمایشگاه تهران خرداد ۹۶

نمایشگاه نساجی یزد