صنعت

در راستای سیاست حمایت از بخش صنعت در حوزه ی رنگرزی و تکمیل پارچه،واحد بازرگانی صنعتی شرکت رایاشقایق در قالب قرارداد به عنوان واحد بازرگانی کارخانجات معظم،قرار گرفته و نقش مهمی در حفظ سرمایه ی کارخانجات جهت تامین مستقیم مواد اولیه ی چاپ و رنگرزی ایفا می نماید . از جمله این مواد می توان به موارد ذیل اشاره نمود ؛

  • 1-جوهر چاپ دیجیتال مستقیم( high temp Dispers )
  • 2- جوهرچاپ دیجیتال غیر مستقیم(high temp sublimation )
  • 3-جوهر چاپ دیجیتال مستقیم(low temDispers)
  • 4-جوهر چاپ دیجیتال غیر مستقیم(low temp sublimation )